سطح: مقدماتی (جلد2)

تعداد دروس: 8 درس

سرفصل ها:

درس 9

دستور زبان: اسلوب پرسشی7 ـ خبر مفرد ـ مضاف و مضاف‌الیه ـ خبر شبه جمله / واژگان: پول، پوشاک، خوراکی ـ رنگ‌ها، اعداد

درس10

اسلوب پرسشی8 ـ اسلوب نفي ـ فعل ماضی و آینده / واژگان: فصل‌های سال، آب‌وهوا

درس11

دستور زبان: اسلوب پرسشی9 ـ حروف جر / واژگان: اماکن، رنگ‌های مؤنث

درس12

دستورزبان: ضمایر متصل ـ جمله‌سازی / واژگان: سرگرمی‌ها ـ مترادف‌ها و متضادها

درس13

دستور زبان: اسلوب پرسشی 10 / واژگان: گرفتن پاسپورت، سفر، جهات چهارگانه

درس14

دستور زبان: اسلوب پرسشی 11ـ عدد و معدود ـ تمییز/ واژگان: حج و عمره، اعداد مذکر یازده تا پانزده

درس15

دستور زبان: فعل امر ـ مفعول به ـ فعل کان ـ فعل ماضی / واژگان: سلامتی، بیماری‌ها، عدد 100و1000

درس16

دستور زبان: اسلوب پرسشی 12ـ مبتدای مؤخر / واژگان: تعطیلات، سفر رفتن، ماه‌های عربی

همین حالا نام و شماره تماس  خود را وارد کنید یا باما تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید .

09022287162