سطح: متوسطه

تعداد دروس: 8 درس

سرفصل ها:

درس 1

دستور زبان: حروف جر ـ انواع فعل / واژگان: درمان، رژیم غذایی، خوراکی‌ها

درس2

دستور زبان: ادوات پرسشی1ـ اسلوب ندا ـ فاعل ـ لای نهی / واژگان: بازی‌ها، گردش

درس3

دستور زبان: انواع جمله ـ ضمایر منفصل رفعی / واژگان: زندگی مشترک، اختلافات

درس4

دستور زبان: انواع فعل ماضی مضارع و امرـ مبتدا و خبر ـ حروف عطف / واژگان: شهرنشینی

درس5

دستور زبان: ادوات جزم ـ ضمایر متصل مرفوعی ـ اسم (مفرد مثنی جمع) ـ مضاف و مضاف‌الیه / واژگان: تحصیلات، فارغ التحصیلی، مترادفات

درس6

دستورزبان: فعل لازم و متعدی ـ اسم اشاره دور و نزدیک ـ جمع مؤنث سالم / واژگان: بیکاری، غرب زدگی

درس7

دستور زبان: اسم موصول 1ـ صفت / واژگان: آموزش، زبان رسمی و عامیانه

درس8

دستور زبان: جمع مذکر سالم ـ ادوات نصب 1 ـ ضمایر متصل منصوبی / واژگان: جایزه، برنده شدن

بهترین آموزشگاه آموزش عربی در اصفهان

همین حالا نام و شماره تماس  خود را وارد کنید یا باما تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید .

09022287162