سطح: پیشرفته

تعداد دروس: 8 درس

سرفصل ها:

درس 1

دستور زبان: کأنّ و مشتقاتش ـ إنّ و مشتقاتش

درس2

دستور زبان: انواع خبر ـ تقدیم خبر بر مبتدا

درس3

دستور زبان: ادوات شرط جازم و غیر جازم

درس4

دستور زبان: جواب شرط ـ نائب فاعل

درس5

دستور زبان: ظنّ و مشتقاتش

درس6

دستورزبان: فعل‌های متعدی

درس7

دستور زبان: ممنوع من الصرف 1 و 2

درس8

دستور زبان: بدل و تأکید

بهترین آموزشگاه آموزش عربی در اصفهان

همین حالا نام و شماره تماس  خود را وارد کنید یا باما تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید .

09022287162