سطح: متوسطه  intermediate

تعداد دروس: 10 درس

سرفصل ها:

درس 1

گرامر: future form، حال ساده استمراری/ واژگان: غذا و آشپزی، خانواده، صفات مربوط به شخصیت

درس2

گرامر: حال کامل ، گذشته ساده ، حال کامل استمراری/ واژگان:پول، strong adjective

درس3

گرامر: صفات تفضیلی و عالی، حروف تعریف/ واژگان: حمل و نقل، collocation

درس4

گرامر: can، could، be able to، افعال modal/ واژگان: صفات، مکالمات تلفنی

درس5

گرامر: گذشته ساده،گذشته استمراری،گذشته کامل، usually and used to/ واژگان: ورزش، روابط

درس6

گرامر: مجهول، افعال modal/ واژگان: فیلم ها، بدن

درس7

گرامر: جملات شرطی نوع اول، future clause/ واژگان: تحصیل

درس8

گرامر: نقل قول مستقیم، gerunds  and infinitives/ واژگان: خرید، شغل

 درس9

گرامر: جملات شرطی نوع سوم، کمیت و مقدار/ واژگان: قیود و صفات، وسایل الکترونیکی، phrasal verb

درس10

گرامر: relative clause، tag questions/ واژگان:compound nouns، جرم

American English File 3 Third Edition