سطح: پیشرفته advance

تعداد دروس: 10 درس

سرفصل ها:

درس 1

گرامر: have به عنوان فعل اصلی یا کمکی discourse mak / واژگان: شغل، شخصیت، خانواده

درس2

گرامر: ضمایر، the past: narrative tense used to and would/ واژگان: ترمینولوژی زبان، word building،  abstract nouns

درس3

گرامر: get،discourse makers ، قیود و اصطلاحات قیدی/ واژگان: phrasal with get،تاریخ و جنگ

درس4

گرامر: speculation and deduction، عبارات تاکیدی/ واژگان: sounds and human voice، توصیف کتاب ها

درس5

گرامر: distancing،past tense unreal uses of/ واژگان: زمان و پول

درس6

گرامر:verb+object+gerund  or infinitive، جملات شرطی/ واژگان: صفات ترکیبی، phone language

درس7

گرامر: permission، obligation and necessity، verbs of sense/ واژگان: پیشوندها، مکان و جابه جایی

درس8

گرامر: gerund and infinitives، توصیف برنامه های آینده/ واژگان: سلامتی و پزشکی، گردشگری و توریست

 درس9

گرامر: noun: compound and possessive form/ واژگان: آماده کردن غذا، طبیعت

درس10

گرامر: عبارات تاکیدی،مقایسه ، Relative clause/  واژگان: اسم، صفت، فعل

American English File 5 Third Edition آموزش کتاب