سطح: پیشرفته

تعداد دروس: 12 درس

سرفصل ها:

Starten wir B1

درس 1

گرامر: جملات با zu، حرف ربط trotzdem، صرف صفت با superlativ، ساخت اسم از صفت، خلاصه نویسی متون و خلاصه گویی در کلاس

کلمات: زبان خارجی، آموزش، چندزبانی، شروع ارائه آلمانی با Erfahrung

درس2

گرامر: آینده نوع1، حرف ربط obwohl،حرف ربط دوقسمته je….desto، حرف ربط deshalb، darum، deswegen، daher، صرف صفت در گنتیو

کلمات: سریال وفیلم، رفتارها و احساسات، ادامه آموزش ارائه آلمانی Erfahrung با موضوعات مناسب با درس

درس3

گرامر: ماضی بعید، حرف اضافه گنتیو ساز، حرف ربط während، Bevor، ساختار اسم از فعل، مرور نامه رسمی و دوستانه و تمرین، ادامه آموزش ارائه آلمانی  Erfahrung + Situation im Heimatland

کلمات: توصیف اشخاص، لوازم جانبی و لباس ها

درس4

گرامر: گرامرum…zu، damit، قید über ، مرور جملات مجهول، ساخت صفت از اسم و فاعل، خلاصه متون دروس

کلمات: آب و هوا، موزیک، ورزش‌های سخت، تصادفات، ورزش و تیم‌های ورزشی، صحبت راجع به Extremspont، ادامه آموزش ارائه آلمانی با Erfahrung + Situation im Heimatland + vorteil/ nachteil

درس5

گرامر: صرف صفت بدون آرتیکل، حرف ربط دوقسمته nicht nur….sondern auch ، sowohl…als auch ، Nomen + chen

کلمات: حیوانات، فعالیت های شغلی، حیوانات خانگی، Praktikum/Berufsausbildung، توانایی شخصی

درس6

گرامر: حرف ربط Sodass، nämlich، حرف اضافه innerhalb , außerhalb، مرور حرف اضافه گنتیو ساز، فعل ها با حرف اضافه Dat,Akk

کلمات: تجهیزات، ابزارها، کار در منزل، نامه نگاری

درس7

گرامر: جملات غیر واقعی با wenn، حرف ربط als و مرور بر حرف ربط wenn، حرف ربط دوقسمتی weder….noch

کلمات: مشکلات اجتماعی، محیط زیست، روابط فردی، کمک‌های اجتماعی، ارائه آلمانی متناسب با عنوان درس در هر 3بخش

درس8

گرامر: جملات مجهول در حالت perfekt، حرف ربط als ab، seit(dem)، sondern، حرف ربط دوقسمتی zwar….aber

کلمات: رفت و آمد، ادامه آموزش ارائه آلمانی با Erfahrung + Situation im Heimatland + vorteil/ nachteil+ meinung

 درس9

گرامر: گرامر brauchen/nicht,kein+zu، جملات موصولی در حالت Dat/Akk/Nom، ساخت صفت با P.I (verb+d)

کلمات: ماشین، شهرها، سفر و ارائه کامل به آلمانی راجع به موضوعات مربوط به درس هر 4 بخش

درس10

گرامر: جملات مجهول با modalverb، حرف ربط ohne dass/ohne zu + infinitiv، جملات موصولی با حرف اضافه 

کلمات: ارائه آلمانی با موضوع مشخص، یادگیری ساختار اولیه ارائه، کامپیوتر، اینترنت، فالیت‌های شغلی

درس11

گرامر: گرامر  n-Deklination، حرف ربط دوقسمتی entweder…oder، حرف ربط nachdem، anstatt dass، anstatt…zu+ infinitiv

کلمات: ادبیات، ورزش، انجمن‌ها، ارائه و تمرین نامه نگاری

درس 12

گرامر: jeder و داده های زمانی، آرتیکل derselbe، حرف ربط da و falls، جملات موصولی با wo/was، haben/sein….nicht zu + inf

کلمات: سیستم آموزشی در آلمان، آماده سازی برای مهمانی، تحصیلات و کار آموزی

آموزش کتاب Starten Wir B1