سطح: مقدماتی

تعداد دروس: 12 درس

سرفصل ها:

درس 1

گفتگو در مورد زمان – نظر دادن در مورد اطلاعات مختلف – گفتگو در مورد تاریخ آلمان – جملات فرعی با حرف ربط (weil) – ماضی ساده افعال بی قاعده – جملات اسمیه با حرف اضافه zum  – تلفظ حرف z

درس2

گفتگو در مورد مشکلات روز مره – بیان پیشنهاد و توصیه – جملات شرطی با افعال کمکی – بیان علت با (darum , deshalb , deswegen) – قیود درجه بندی مانند sehr و … – بیان مودبانه جملات – مروری بر جملات فرعی weil و جملات امری

درس3

گفتگو در مورد آقایان و خانم ها و کلیشه ها – بیان نظرات شخصی موافق و مخالف – ئگفتگو در مورد مشکلات در روابط شخصی – مصدر همراه با zu – صفات همراه با (-un , -los) – شناخت صداهای کشیده و کوتاه

درس4

آشنایی با تاریخ مناطق مختلف – توصیف مناطق و اماکن  – گفتگو در مورد حوادث کاری و بیمه – صفت ها قبل از اسامی –  پسوند (-chen) در کلمات – صرف صفت ها و مروری بر صرف صفتهای بدون آرتیکل

درس5

گفتگو در مورد مدرسه و شغل های مختلف در مدرسه –  گفتگو در مورد آرزو ها و موارد غیر واقعی – جملات شرطی همراه با (könnte , hätte , würde , wäre) – شنیدن صداهای ( a-ä /o-ö / a-ä ) – مروری بر جملات وصولی

درس6

گفتگو در مورد آب و هوا – توصیف محیط زیست و مشکلات محیط زیست – آینده همراه با فعل (werden) – Doppelkonjuktion ها مانند (je … desto / nicht … sondern) – بیان دلایل همراه با حروف اضافه (wegen) – مروری بر کلمات آب و هوا و قیود زمانی

درس7

نظر دادن در مورد موقعیت ها – گفتگو در مورد قوانین رفتاری و ژست ها – آشنایی با مشاجره ، درک و حل کردن آنها – partizip I – جملات فرعی با (obwohl) – Doppelkonjuktion ها مانند (weder … noch / nicht nur … sondern auch) – مروری بر جملات پیشنهادی همراه با (wenn)  و فعل کمکی (sollten)

درس8

گفتگو در مورد مراحل مختلف زندگی – خواندن و درک یک متن ادبی – بحث کردن در مورد مشاجرات – بیان حدسیات همراه با فعل کمکی (könnten) – ماضی بعید – جملات فرعی همراه با (seit) – صفات ملکی در Genitiv – مروری بر ماضی ساده و تلفظ ch

 درس9

گفتگو در مورد مهاجرت – گفتگو در مورد مشکلات ، ترس ها و امید ها – فعل (lassen) – جملات مجهول با (man) – ضمایر موصولی در Genitiv – مروری بر جملات passiv

درس10

گفتگو در مورد اروپا و سیاست – شناخت موسسات اروپایی – منفی کردن با ( brauchen + zu + infinitiv)

درس11

ساختار اسم ها همراه با پسوند (-keit , -heit) – بیان جملات ربطی همراه با (trotzdem) – بیان جملات همراه با (entweder… oder) – مروری بر افعال همراه با حروف اضافه

 

آموزش کتاب Studio d B1