تعداد دروس: 6درس

سرفصل ها:

درس 1

 • آشنایی با حالت حکایت زمان حال
 •  آشنایی با حالت حکایت زمان وسیع
 • آشنایی با حالت حکایت زمان آینده
 • آشنایی با حملات حکایت زمان نقلی

درس2

 • آشنایی با حالت روایت زمان حال
 • آشنایی با حالت روایت زمان وسیع
 •  آشنایی با حالت روایت زمان آینده
 • آشنایی با حالت روایت زمان نقلی
 • آشنایی با حالت روایات حالت التزامی
  آشنایی با حالت روایت شرط

درس3

 • حالت های مختلف شرط در زمانهای حال ساده ، گذشته، نقلی، وسیع،‌ آینده و…

درس4

 • حالت های birlişik filler
 • حالت های قیدی dığı kadar
  Acağı kadar
 • حالت zira ….

درس5

 • مبحث ki , nitekim ve ….
 • مبحث tezlik fiiller
 • مبحث süreklilik
 • مبحث yaklaşma

درس6

 • قیدهای dığına göre , acağına göre
 • قید dığı takdirde
 • قید durumunda ( Daha , en )
بهترین آموزشگاه آموزش ترکی در اصفهان

همین حالا نام و شماره تماس  خود را وارد کنید یا باما تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید .

09022287162