بهترین سمینارهای مهاجرتی به آلمان

سمینارهای مهاجرت و اقامت آلمان با روشهای اعزام دانشجو، اعزام دانش آموز، تحصیل و اشتغال در رشته های مختلف و وابسته و ثبت شرکت. نظر به اشتیاق گسترده علاقمندان به کسب اطلاعات، و سوالات و ابهامات متعدد طیف های مختلف جامعه درارتباط با روشهای متنوع  مهاجرت و اقامت آلمان، بر آن شدیم تا مجموعه سمینارهای فوق الذکر را با تکیه بر تجارب موفق مجتمع آموزشی امیرکبیر، برگزار کنیم.