آرش پورعزیز

استاد آرش پورعزیز

مدیرکل دپارتمان زبان
مدیر کل دپارتمان زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی

آرش پورعزیز

استاد آرش پورعزیز

مدیرکل دپارتمان زبان
مدیر کل دپارتمان زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی

برترین مدرسین زبان انگلیسی

برترین مدرسین زبان آلمانی

استاد فرناز حریری

مدیر کل دپارتمان زبان آلمانی
مدرس زبان آلمانی

برترین مدرسین زبان ترکی

استاد حسن علی اصلانی

مدیر کل دپارتمان زبان ترکی
مدرس زبان ترکی

برترین مدرسین زبان عربی

استاد فرزانه حاجی قاسمی

مدیر کل دپارتمان زبان عربی
مدرس زبان عربی