بهترین مدرس زبان انگلیسی در اصفهان

استاد آرش پورعزیز

مدیرکل دپارتمان زبان
مدیر کل دپارتمان زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی

بهترین مدرس زبان انگلیسی در اصفهان

استاد آرش پورعزیز

مدیرکل دپارتمان زبان
مدیر کل دپارتمان زبان انگلیسی
مدرس زبان انگلیسی

برترین مدرسین زبان انگلیسی

برترین مدرسین زبان آلمانی

استاد مهرنوش نجفی

مدیر کل دپارتمان زبان آلمانی
مدرس زبان آلمانی

استاد امیرحسین منصوری

برترین مدرسین زبان ترکی

استاد  علی اصلانی

مدیر کل دپارتمان زبان ترکی
مدرس زبان ترکی

برترین مدرسین زبان عربی

استاد فرزانه حاجی قاسمی

مدیر کل دپارتمان زبان عربی
مدرس زبان عربی

برترین مدرسین زبان فرانسوی

استاد لاله حسینی

مدیر کل دپارتمان زبان فرانسوی
مدرس زبان فرانسوی