سطح: مقدماتی

تعداد دروس: 8 درس

سرفصل ها:

درس 1

دستور زبان: ادوات پرسشی1 ـ اسم اشاره / واژگان: شغل‌ها، کشورها، نژاد، اعداد از یک تا پنج

درس2

دستور زبان: ادوات پرسشی2 / واژگان: شغل‌ها، اعضای خانواده، اماکن، اعداد از شش تا ده

درس3

دستور زبان: ادوات پرسشی3 ـ فعل مضارع1 ـ ادات کم / واژگان: خانه، اثاثیه، روزهای هفته

درس4

دستور زبان: ادوات پرسشی4 ـ فعل مضارع (نفی و آینده) / واژگان: فعالیت‌های روزانه ـ اعداد ترتیبی مذکر یکم تا پنجم

درس5

دستور زبان: پاسخ‌گویی با بله و خیر ـ فعل مضارع 3ـ اسلوب تعجب1ـ فعل نهی / واژگان: خوارکی‌ها و نوشیدنی‌ها، رژیم غذایی، مساجد، اعداد ترتیبی مؤنث یکم تا پنجم

درس6

دستورزبان: حرف عطف واو ـ ادوات پرسشی5ـ ضمایر رفعی منفصل ـ مبتدا و خبر / واژگان: نمازهای پنجگانه، اذان، مساجد، اعداد ترتیبی مذکر ششم تا دهم

درس7

دستور زبان: فعل امر ـ مفعول به ـ فعل کان ـ فعل ماضی / واژگان: آموزش، اعداد ترتیبی مؤنث ششم تا دهم

درس8

دستور زبان: ادوات پرسشی6 ـ خبر مقدم / واژگان: شغل‌ها، محل کار، ساعت

آموزش کتاب العربیة بین یدیک 1