سطح: مقدماتی

تعداد دروس: 12 درس

سرفصل ها:

درس 1

گرامر:  افعال To be/ واژگان: اعداد 10-0، ایام هفته،کشورها

درس2

گرامر: افعال To be/ واژگان: ملیت، اعداد11-100

درس3

گرامر: اسامی مفرد و جمع/ واژگان: اشیا

درس4

گرامر: صفت ها/ واژگان: خانواده، آدم ها، رنگ ها

درس5

گرامر: حال ساده/ واژگان:خوردنی ها و نوشیدنی ها

درس6

گرامر: حال ساده/ واژگان: قیدها

درس7

گرامر: ترتیب کلمات در Wh-questions در زمان حال ساده ، جملات امری ، ضمایر مفعولی

درس8

گرامر: Can –can’t / واژگان: افعال رایج

 درس9

گرامر: حال استمراری/ واژگان:آب و هوا

درس10

گرامر: There is، There are، گذشته ساده ، گذشته ساده با استفاده از افعال To be / واژگان: حروف اضافه

درس11

گرامر: گذشته ساده/ واژگان:opinion words، افعال رایج، افعال بی قاعده

درس 12

گرامر: مرور گذشته، گذشته ساده و آینده/ واژگان:اصطلاحات مربوط به زمان آینده، مرور verb collocations

American English File Starter third edition