تعداد دروس: 6درس

سرفصل ها:

درس 1

 • فعل امر و نهی
 • حالت درخواست
 • پسوند lİ و lİk

درس2

 • فعل زمان گذشته ساده
 • مبحث اسم ها در زمان گذشته
 • حرف اضافه با

درس3

 • فعل ها در زمان آینده
 • اسم ها در زمان آینده
 • آشنایی با مبحث gibi , kadar

درس4

 • آشنایی با ماضی نقلی
 • اسم ها در حالت نقلی
 • پسوند های مصدر ساز و تقویت کننده صفت

درس5

 • آشنایی با زمان وسیع (geniş zaman )
 • آشنایی با حالت مودبانه در زمان وسیع
 • آشنایی با حالت تقویت در فعل ها( pekiştirme )

درس6

 • آشنایی با حالت توانایی و اقسام آن
 • آشنایی با کانسپت های مختلف توانایی
 • آشنایی با دو قید İP, MADAN
آموزش کتاب yeni Istanbul B2