تعداد دروس: 6درس

سرفصل ها:

درس 1

 • آشنایی با قیدهای arak , fill+a
 • آشنایی با حالت حکایت زمان حال
 • آشنایی یا پسوند ken

درس2

 • آشنایی با اسم های مشتق از فعل اسم مصدر
 • آشنایی با امر غیر مستقیم
 • آشنایی با پسوند اسم ساز ış

درس3

 • مبحث malı , meli التزامی
 • مبحت انواع بایستگی و اجبار
 • مبحث التزامی در زمان گذشته

درس4

 • مبحث قیدهای mak için , mak üzere 
 • مبحث قیدهای maktansa , rağmen
 • مبحث قید sa bile

درس5

 • مبحث ای کاش keşke
 • مبحث keşke در گذشته ( افسوس)
 • مبحث فعل های شرط

درس6

 • مبحث فعل های دوسویه ış
 • مبحث قیدهای زمان ınca, ali , di ali , ar maz
 • مبحث قید dığından beri
آموزش کتاب yeni Istanbul B1