تعداد دروس: 6درس

سرفصل ها:

درس 1

 • فعل انعکاسی 
 • مبحث قیدهای dıkça ، dığı sürece 
 • مبحث قیدهای ana kadar , ıncaya kadar 

درس2

 • مبحث فعل های معلوم و مجهول
 • قیدهای
  Dığında
  Dığı zaman
  Dığı sürece

درس3

 • آشنایی با فعل لازم و متعدی و متعدی در متعدی
 • آشنایی با قیود
  Dığı için
  Dığından dolayı
  Dığından
 • آشنایی با sanki , artık

درس4

 • آشنایی با صفت فعل an/ en
 • آشنایی با صفت فعل dık , acak
 • آشنایی با صفت فعل های
  İr, maz, ası , mış

درس5

 • آشنایی با حالت غیر مستقیم در جمله های فعلی
 • آشنایی با حالت غیر مستقیم در جمله های سوالی فعلی
 • آشنایی با حالت غیر مستقیم در جمله های اسمی

درس6

 • آشنایی با sanki , artık , neyse ki , ne var ki
 • آشنایی با ربط da
 • آشنایی با üstelik , hatta, ayrıca
بهترین آموزشگاه آموزش ترکی در اصفهان

همین حالا نام و شماره تماس  خود را وارد کنید یا باما تماس بگیرید تا از مشاوره رایگان نیز بهره مند شوید .

09022287162